सिंदेवाही पुलिसांनी सीनेस्टाइल पाठलाग करुन पकडला जनावरानी भरलेला ट्रक…

जिल्हा प्रतिनिधि:-अमान क़ुरैशी

दखल न्यूज़ भारत

चंद्रपुर:

         सिंदेवाही पुलिसांची मोठी कामगिरी सीनेस्टाइल पाठलाग् करुण पकडला 43,10,000माल जप्त.

       दिनांक 23/06/2023 रोजी पोलिस स्टेशन सिंदेवाही अंर्तगत ठाणेदार तुषार चव्हान, पी एस आई सागर महल्ले, पोशी रंधिर मदारे हे परीसरात पेटोलिंग करीत असता त्यांना मुखबिर कडून खबर मीळाली की, एका कंटेनर मध्ये अवैधरित्या जणावरांची वाहतूक केली जात आहे.

       अशी खात्रीशीर खबर मीळाल्यावरुण लागलीच शिवाजी चौक सिंदेवाही येथे नाकाबंदी लावण्यात आली. सिंदेवाही पोलीस हे नाकाबंदी दरम्यान वाहणे चेक करीत असता KA 51AH 1079 क्रमांकाचा कटेनर भरधाव वेगाने पोलीसांचे दिशेने आला. सदर वाहनास पोलीसांनी चाबविण्याचा प्रयत्न केला असता कंटेनरचा चालक वाहन न थांबविता नाकाबंदी तोडुन भरधाव वेगाने समोर निघुन गेला. नाकाबंदीतील अधिकारी व कर्मचारी हे सरकारी वाहनाने त्या कंटेनरचा पाठलाग केला असता तो कंटेनर आणखी वेगाने पूढे निघत होता.

       सिंदेवाही पोलीस स्टेशनची हद्द सोडून तो मूल हद्धित गेला असता सिंदेवाही पोलीसांनी मूल पोलिसांना सदर कंटेनर बाबत माहीती दिली परंतु मुल येथे नाकाबंदी लागण्याचा अगोदर तो कंटेनर सावली रोडने लागुन समोर निघुन गेला. दरम्यान सिंदेवाही पोलीसांचा पाठलाग करणे चालू होते. पाठलाग करत सदरचा कंटेनर हा सिंदेवाही येथुन राजोली- मूल खेडि फाटा चांदापूर फाटा- जूनमूर्ला भेजगाव थेरगाव देवाडा – सूशि दावगाव – – असा प्रवास करत असता पोलिस स्टेशन मुल सावली, पोभुर्णा, गोंडपिपरी उमरी पोदार येथिल ठाणेदार यांना सदर वाहना बाबत माहिती दिली असता पोलीस स्टेशन उमरी पोहार हदिदतील मौजा डोंगरहळदी गावाचे जवळ सदर कंटेनरला थांबविण्यासाठी हायवा ट्रक रस्त्याला आडवा लावण्यात आला.

        त्यामुळे सदर कंटेनर चालकाला पुढे जाण्याचा मार्ग न दिसल्याने कंटेनर तिथेच थांबवून चालक व त्याचा साथीदार हे कंटेनर थांबवुन जंगल भागात पळुन गेले.

       कंटेनरची पंचासमक्ष पाहनी केली असता त्यात ३२ नग बैल किंमत अंदाजे ३,१०,०००/- रू चे जनावरे अत्यंत निर्दयतेने कोंबुन कोंबुन भरलेले होते. सदर कंटेनर मध्ये असलेले जनावरे हे कत्तल करण्याचा उद्देशाने वाहतूक करताना मीळून आला. सदर वाहनाचा व जनावरांचा पंचनामा करून सदर जनावरे मौजा लोहारा येथील गोशाळा येथे पोहचविण्यात आले. किंमत ४०,००,०००/- रू चा कंटेनर असा एकूण ४३,१०,०००/- रू चा माल जप्त करण्यात आले असून पोलीस स्टेशन सिंदेवाही येथे अप. क. २७५/२३ कलम प्राणि संरक्षण अधिनियम अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे व सदरचे कंटेनर सिंदेवाही पोस्टेला आनुन जप्त करण्यात आले.. पुढिल तपास पोउपनि भाष्कर ठाकरे पोस्टे. सिंदेवाही हे करीत आहेत.