संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजाकरीता विविध योजना..

डॉ.जगदीश वेन्नम

   संपादक

गडचिरोली,(जिमाका)दि.10: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजाच्या (चांभार, मोची, ढोर व होलार) इ. व्यक्तींचा त्यांचे जीवनमान उंचावणे, समाजप्रवाहात मानाचे स्थान मिळविण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी विविध शासकीय योजना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये पुढील योजना राबविल्या जाणार आहेत. अ.राज्य शासनाच्या योजना-1. अनुदान योजना 2.बीज भांडवल योजना.

 कार्यालयास वरील विविध शासकीय योजनांचे भौतिक व आर्थिक उद्ष्टि साध्य करण्यासाठी कार्यालयामार्फत येणाऱ्या कार्यप्रणालीस गत वर्षाप्रमाणे याही वर्षी मान्यता मिळण्यासाठी अर्ज स्विकृती.

 

खालील अटी व शर्तीनुसार कार्यालयास स्विकारण्यात येणार आहेत.

१. विशेष घटक व बीज भांडवल योजनेतंर्गतचे यापुर्वीचे जुने कर्ज प्रस्ताव रद्द/बाद करण्यात येतील.

२. कर्ज मागणी घटक व बीज स्वहस्ताक्षरात/टंकलिखीत अथवा महामंडळाच्या विहीत नमुन्यातील झेरॉक्स

प्रतीत अर्ज स्विकारण्यात येतील. ३. महामंडळ राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावण्यात आलेली आहे. ४. महामंडळ राबवित असलेल्या कुठल्याही शासकीय योजनेचा पती अथवा पत्नी यांनी लाभ घेतलेला असल्यास किंवा अर्जदार हा कुठलाही वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार असल्यास कर्ज प्रस्ताव अपात्र/ रद्द करण्यात येईल. ५. अर्जदार यांनी खाली नमुद केलेली कागदपत्रासह जिल्हा कार्यालयात व्यक्तीश: अर्ज दाखल करणे अनिवार्य असून कर्ज प्रस्ताव मध्यस्थामार्फत स्विकारले जाणार नाही.

६. अर्जदारांकडून सर्व परीपुर्ण कागदपत्र असलेलेच कर्ज प्रस्ताव स्विकारले जातील. ७. अर्जदाराने अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांवर अर्जदाराची स्वाक्षरी आवश्यक असून अर्जदाराने दाखल केलेली कागदपत्रे खोटी आढळून आल्यास त्यास जबाबदार धरुन त्याच्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. ८. मध्यस्थ हे जर कामामध्ये हस्तक्षेप करीत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करुन शासकीय कामात अडथळा या सदराखाली संबंधित मध्यस्थावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. ९. कर्जप्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थी निवड समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घेऊन नंतरच कर्ज प्रस्ताव मंजुरीसाठी बँकेस/महामंडळाच्या प्रधान कार्यालयास पाठविण्यात येतील. १०. प्राप्त कर्जप्रस्ताव बँकेस पाठवितांना एका उद्दिष्टास दोन पट या पध्दतीने कर्जप्रस्ताव जेष्ठतेनुसार बँकेकडे शिफारस करण्यात येतील. कर्जप्रस्तावासोबत दाखल करावयाची कागदपत्रे १. जातीचा दाखला २. उत्पन्नाचा दाखला (चालू वर्षाचा) ३. रेशनकार्ड झेरॉक्स/रहिवासी दाखला ४. मतदान ओळखपत्र ५. आधारकार्ड ६. कोटेशन (GSTसह) ७. आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अहवाल ८. वाहनाकरिता लायसन्स/परतावा/बॅच बिल्ला ९. जागेचा पुरावा लाईट बिल/टॅक्स पावती १०. व्यवसायाचे नाहरकत प्रमाणपत्र

ब. केंद्र शासनाचा योजना- एन.एस.एफ.डी.सी. योजना – जुन्या प्रलंबित कर्जप्रस्तावाबाबत महत्वाची सुचना-

ज्या लाभार्थींनी यापुर्वी एन.एस.एफ.डी.सी. कर्ज योजनेअतंर्गत कर्जप्रस्ताव जिल्हा कार्यालयात दाखल केलेले असून ज्याची लाभार्थी निवड समिती झालेली आहे व जे परिपूर्ण कर्जप्रस्ताव जिल्हा कार्यालयामार्फत प्रधान कार्यालयास मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आलेली आहेत, अशा लाभार्थीची यादी महामंडळाच्या नोटीस बोर्डावर लावलेली असून संबंधित अर्जदारांनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात संपर्क करुन खालीलप्रमाणे कागदपत्रे तात्काळ दाखल करावी. 

 

 

१)लाभार्थ्याचे उद्योग आधार प्रमाणपत्र, २) लाभार्थ्याचा विनंती अर्ज – कागदपत्रे खरी असल्याबाबत व ज्या जागी व्यवसाय चालू त्याच जागेचा प्रमाणित केलेले छायाचित्र ३) चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, ४) दोन सक्षम जामीनदारांपैकी नोकरदार असेल तर त्याच्या कार्यालयाचे लाभार्थ्याने वसुलीचा भरणा केला नाही तर जामीनदाराच्या पगारातून कपात करुन भरणा करण्यात येईल असे कार्यालयाचे हमीपत्र, ५) जर लाभार्थ्याचा जामीनदार सरकारी नोकरदार असेल व तो, सेवानिवृत्त झालेला असेल त्याच्या ऐवजी ज्या कर्मचाऱ्याची सेवा ५ ते ६ वर्ष बाकी आहे असा जामीनदार घेणे आवश्यक.६) जिल्हा व्यवस्थापक यांचा स्थळ पाहणी अहवाल व शिफारस, ७) लाभार्थ्याचा सिबील क्रेडिट स्कोअर, ८) अर्जदाराचे वारसदाराच्या स्वाक्षरीसह नामांकन शपथ पत्र, ९) यापूर्वी कर्जाच्या अर्जाबरोबर सादर केलेल्या इतर कागदपत्रांची खातर जमा उदा. जातीचा दाखला, रेशनकार्ड, रहिवाशी दाखला, निवडणूक आयोग ओळखपत्र इ. १०) लाभार्थ्याचा आधारकार्ड क्रमांक तसेच आधार संलग्न (Link) बँक खाते क्रमांक ११) जी.एस.टी. क्रमांकासह व्यवसायाचे दरपत्रक. १२) अर्जदाराचे विहित नमुन्यातील शपथपत्र इत्यादी कागदपत्रे तात्काळ दाखल करावीत.

या जाहीरातीव्दारे समाज बांधवांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी आपली कागदपत्रे तात्काळ

दाखल करून जास्तीत जास्त अर्जदारांनी शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा व आपली सामाजिक, आर्थिक

व शैक्षणिक प्रगती योजनामार्फत साध्य करुन आपला सामाजिक स्तर उंचावावा. असे जिल्हा व्यवस्थापक संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ (म.), गडचिरोली यांनी कळविले आहे.