अनुसूचित जाती नवबौध्द व मातंग समाज प्रवर्गातील समाज बांधवांसाठी रमाई आवास योजना (शहरी) घरकुल योजनेचा लाभ घ्यावा…

 

ऋषी सहारे

संपादक

 

गडचिरोली,दि.२२ : सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण गडचिरोली कार्यालयाव्दारा अनुसूचित जाती नवबैध्द व मातंग समाज प्रवर्गातील बांधवांनी वैयक्तीक घरकुल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. सदर घरकुल योजनेकरीता पात्र अर्जदारांनी संबधित नगरपरिषद/नगरपंचायत अधिकारी यांचे मार्फत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली कार्यालयास अर्ज सादर करावे.

        अनुसूचित जाती नवबैध्द व मातंग समाज व्यक्ती/कुटूंबाना स्वत:चे पक्के घर उपलब्ध करुन देणे व या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्याचे त्यांना विकासाच्या मुळ प्रवाहात येता यावे. या उद्देशाने सन २०१०-११ पासुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रर्वगातील समाज बांधवांसाठी_रमाई आवास (शहरी) घरकुल योजना राबविण्यात येते.

         योजनेच्या अटी व शर्ती सक्षम अधिका-यांने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन रु. ३.०० लाख पेक्षा कमी असल्याचे उत्पन प्रमाणपत्र तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, कुंटुबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर भुखंड असल्याचा पुरावा नमुना-८ किंवा मालमत्ता नोंदपत्र (प्रापर्टी रजिस्टर कार्ड) अर्जदाराचे आधार ओळखपत्र, निवडणुक मतदार ओळखपत्र, राशन कार्ड, घरकर पावती, नगरपरिषद/नगरपंचायत रहिवासी दाखला, आदी कागदपत्रासह विहीत नमुन्यातील अर्ज संबधित नगरपरिषद / नगरपंचायत मध्ये अर्ज सादर करावे. अधिक माहिती करीता व अर्जाकरीता नगरपरिषद/नगरपंचायत कार्यालय किंवा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली ०७१३२-२२२१९२ या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली यांनी केले आहे.