महामहीम राष्ट्रपती यांच्या गडचिरोली दौ-याच्या अनुषंगाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागु..

डॉ.जगदीश वेन्नम

  संपादक

         महामहीम राष्ट्रपती,भारत सरकार यांचा एक दिवसीय दौरा कार्यक्रम हा निश्चीत झाला असुन दिनांक 05/07/2023 रोजी मा. महामहीम राष्ट्रपती,भारत सरकार यांचे पोलीस स्टेशन गडचिरोली हद्दीत आगमन होणार आहे.

         दिनांक 05/07/2023 रोजी गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथील दिक्षांत समारंभ मध्ये महामहीम राष्ट्रपती, भारत सरकार या उपस्थित राहणार आहेत.

           महामहीम राष्ट्रपती,भारत सरकार यांना दहशतवादी संघटनाकडुन संभाव्य धोका तसेच Non-Connventional Aerial Objects, Drones remote controlled or remotely piloted aircrafts, aircraft, systems, para-gliders, aero-models parachute कडुन असलेल्या नविनतम धोका लक्षात घेता सुरक्षेच्या उपाययोजनेचा भाग म्हणुन संपुर्ण गडचिरोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत “ नो ड्रोन झोन” घोषीत करण्यात आला आहे.

             जिल्हाधिकारी श्री. संजय मिणा यांनी गडचिरोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 144 प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये Non-Connventional Aerial Objects, Drones remote controlled or remotely piloted aircrafts, aircraft, systems, para-gliders, aero-models parachute उडविण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसेच सदर हद्दीत 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त व्यक्ती ला एकत्रीत होण्यासाठी प्रतिबंधीत करण्यात आले आहे. 

         कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कार्यक्रमाचे आयोजकांनी संपुर्ण गडचिरोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आकाशात Non-Connventional Aerial Objects, Drones remote controlled or remotely piloted aircrafts, aircraft, systems, para-gliders, aero-models parachute उडवु नये. त्या कालावधीत जर शासकीय यंत्रणांना मा. महामहीम राष्ट्रपती, भारत सरकार यांचे गडचिरोली दौरा कार्यक्रमाचे अनुषंगाने तथा सुरक्षेच्या कारणास्तव ड्रोन शुटींगची आवश्यकता असेल आणि त्यांनी तशी परवानगी मागितली तर त्यांना विहीत शर्ती व अटींना अधीन ठेवुन परवानगी देण्यात येईल. सदरचा आदेश दिनांक 04/07/2023 चे 00.01 ते दिनांक 05/07/2023 चे 18.00 वा पर्यत अंमलात राहील याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

           सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188 कायदयान्वये शिक्षेस पात्र राहील.