पारशिवनी तालुक्याचा ९२% निकाल. एकुण१७५४विद्याध्यातुन१६१४ विध्याथी उत्तीर्ण तालुक्या च्या २६शाळातिल तालुक्यातिल०८ शाळेचा १००% यात कन्हान च्या ०६ शाळा. तर ११शाळेचा निकाल ९०% यात तालुकात सर्वाधिक गु ण जयेश कृष्णा मोहरकर (केसरीमल पालिवाल विद्यालय पारशिवनी)यानी ९४.८०%गुण घेउन् पाराशीवनी तालुका टापर आहे

 

कमलसिह यादव
पाराशिवनी तालुका प्रीतानेधी
दखल न्युज भारत,नागपुर

पारशवनी (ता प्र
: – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा व्दारे मार्च २०२० इयत्ता १० वी शालांत परिक्षेचा निकाल जाहीर झाला. यात पारशिवनी तालुक्यातील २६ शाळेतुन १७५४ विद्यार्थ्यानी परिक्षा दिली. प्राविण्य श्रेणीत ३८९, प्रथम श्रेणी ६९६, व्दितीय श्रेणी ४१९ व पास श्रेणीत ११० असे एकुण १६१४ विद्यार्थी उर्त्तीण होऊ न तालुक्याचा ९२.०१% निकाल लागला असुन ८ शाळेचा १००% निकाल असुन कन्हान परिसराच्या ६ शाळेचा समावेश आहे.
१) बी के सी पी स्कुल कन्हान ९२ विद्यार्थी उर्त्तीण १००%, २) लालबहादुर शास्त्री विद्यालय बाब्रुलवाडा ७४ विद्यार्थी उर्त्तीण १००%, ३)भारतीय आदर्श विद्या लय तामसवाडी ३१ विद्यार्थी उर्त्तीण १०० %, ४) विद्या मंदीर हायस्कुल काम ठी कॉलरी ३९ विद्यार्थी उर्त्तीण १००%, ५) श्री नारायण विद्यालय कन्हान १२९ विद्यार्थी उर्त्तीण १००%, ६) साईनाथ विद्यालय बोरडा ४० विद्यार्थी उर्त्तीण १००%, ७) जि प माध्यमिक शाळा टेकाडी कॉलोनी २८ विद्यार्थी उर्त्तीण १००%, ८) सरस्वती न्यु इंग्लीश स्कुल ११ विद्यार्थी उर्त्तीण १००%, १) धर्मराज विद्यालय कन्हान १७८ विद्यार्थी उर्त्तीण ९६.७३%, २) श्री चक्रधर प्रभु माध्यमिक विद्यालय डोरली २९ विद्यार्थी उर्त्तीण ९६.६६%, ३) साईबाबा आश्रमशाळा टेकाडी ५२ विद्यार्थी उर्त्तीण ९६.२९%, ४) यशवंत विद्यालय वराडा २४ विद्यार्थी उर्त्तीण ९६ %, ५) श्री नारायण हिंदी माध्यमिक शाळा कन्हान ७६ विद्यार्थी उर्त्तीण ९३.८२%, ६) केसरीमल पाली वाल विद्यालय पारशिवनी २१८ विद्यार्थी उर्त्तीण ९२.३७%, ७) अखिलेश हायस्कु ल साटक ४७ विद्यार्थी उर्त्तीण ९२.१५%, ८) नुतन सरस्वती विद्यालय टेकाडी ६७ विद्यार्थी उर्त्तीण ९१.७८%, ९) राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय नवेगाव खैरी ५९ विद्या र्थी उर्त्तीण ९०.७६ %, १०) अखिलेश हायस्कुल माहुली ३७ विद्यार्थी उर्त्तीण ९०.२४%, ११) बळीराम दखने हायस्कुल कन्हान १३८ विद्यार्थी उर्त्तीण ९०.१९%, १२) नवप्रतिभा हायस्कुल दहेगाव २२ विद्यार्थी उर्त्तीण ८८ %, १३) राणी लक्ष्मीबाई विद्यालय पारशिवनी १४ विद्यार्थी उर्त्तीण ८२.३५ %, १४) हरिहर विद्यालय पारशिवनी ६१ विद्यार्थी उर्त्तीण ८१.३३ %, १५) शासकीय माध्य. आश्रमशाळा कोलीतमारा १९ विद्यार्थी उर्त्तीण ७९.१६ %, १६) पं जवाहरलाल नेहरू कन्या हायस्कुल कन्हान ४७ विद्या र्थी उर्त्तीण ७७.०४ %, १७) आदर्श हायस्कुल कन्हान ४३ विद्यार्थी उर्त्तीण ७६.७८%, १८) तथागत विद्यालय करंभाड ३९ विद्यार्थी उर्त्तीण ६६.१० % निकाल आहे.
केसरीमल पालिवाल विद्यालय चा जयेश किष्णा मोहरकर चानी ९४.८०%पारशिवनी तालुकात प्रथम आला,तर बि के सि पी शाळा कन्हान ची छात्रा कुमारी करिना वामन पाहुणे यानी ९४.४०%गुण घेऊन दुसरी आली दोनाही उत्तीर्ण विद्यार्थी चा सत्कार शाळेचे प्राचार्य कडुन कर०यात आला
फोटों तालुकात प्रथम उत्तीण जयेश किष्णा मोहरकर चा सत्कार करतानी प्राचार्य साठवणे सर(केशरीमल पालिवाल विद्यालय, पाराशिवनी)