उच्च माध्यमिक परिक्षेत तालुकात मुलीनी बाजी मारली तालुका चा परिणाम ९०.५६%टक्के राहिला १)वाणीज्य शाखेत कुं धनलक्ष्मी नायडु यानी सर्वाधिक ९२.६१% तालुकात प्रथम १)कला शाखेत कुं पायल बाबनकुळे ८१.३८% विज्ञान शाखेत कुमारी खुशी यादव ८८.६१%गुण घेऊन प्रथम आली

 

कमलसिह यादव
पारशिवनी तालुका प्रतिनिधी
दखल न्युज भारत ,नागपुर

पारशिवनी(ता प्र) : – उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( १२ वी) परिक्षा मंडळा तर्फे फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये घेण्यात आले ल्या परिक्षेचा आज दुपारी १ वाज ता ऑनलाईन निकाल जाहिर करण्यात आला यात मुली अव्वल येऊन पारशिव नी तालुक्यातुन बाजी मारली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे व्दारे उच्च माध्यमिक शालांत प्रणाणपत्र परिक्षा ( ई १२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० परिक्षा मंडळ तर्फे निकाल जाहीर करण्यात आला यात तालुका चा ९०.५६ निकाल लागला यात तालुकाचे १२ कनिष्ठ महाविद्यालया तुन १)केसरीमल पालिवाल महाविद्यालय पारशिवनी,२)धर्मराज विद्यालय कन्हान,३)लाल बहादुर शास्त्री महा विद्यालय बाबुलवाडा पाराशिवनी४)क्षीनारायणा नारायणाविद्यालय,५)साईबाबा जुनियर कालेज पारशिवनी,असे पाच ही महाविद्यालय चे परिणाम १००% टक्के आला आहे ,। *विञान शाखा* : – १) धर्म राज कनिष्ट महाविद्यालय कांद्री-कन्हान परिक्षेत ७४ विद्यार्थी पैकी ७४ उत्तीर्ण हो ऊन १०० % निकाल लागला.२)श्री नारा यणा विद्यालय कन्हान ६३ पैकी ६३ वि द्यार्थी उत्तीर्ण १००%, ३) मारोतराव पान तावने महाविद्यालय कन्हान ३२ पैकी ३१ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९६.८७ % ४) नुतन सरस्वती कनिष्ट महाविद्यालय टेकाडी १८ पैकी १८ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००%, ५) साईबाबा आश्रमशाळा एण्ड जुनियर कॉ लेज टेकाडी३६ पैकी२८ विद्यार्थी उत्तीर्ण ७७.७७ %,६) हरिहर जुनियर कॉलेज पारशिवनी ८७ पैकी ८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००% ७) लाल बहादुर शास्त्री कनिष्ट महाविद्यालय बाब्रुवाडा पारशिवनी ४३ पैकी ४३ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००%, ८) केसरीमल पालीवाल कनिष्ट महाविद्याल य पारशिवनी ०८ पैकी ०८ विद्यार्थी उत्ती र्ण १००%, ९) तथागत कनिष्ट महाविद्या लय करंभाड ०१ पैकी ०१ विद्यार्थी उत्ती र्ण १००%, १०) साईबाबा विञान कनिष्ट महा विद्यालय पारशिवनी २६ पैकी २६ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००% निकाल लागला.
*पाराशिवनी तालुकात सर्वाधिक अंक घेऊन प्रथम आहे श्री नारायणा विद्यालय ची वाणिज्य शाखे ची छात्रा कुमारी धनलक्ष्मी नायडु यानी ९२%टक्के मार्क घेउन् प्रथम आली* आहे तर *विज्ञान शाखेत* प्रथम कुमारी खुषी राजेश यादव (श्री नारायणा वियालय कन्हान)नी ८८.६१% व द्वितिय क्रमाक कुमारी शेजल शत्रुधन बेदरे (लाल बहादुर शारत्री महाविद्यालय,बाबुलवाडा,पाराशेवनी)यानी ८६%टक्के घेऊन द्वितिय क्रमाकावर आहे
*वाणीज्य शाखेत* प्रथम कुमारी धनलक्ष्मी नायडु(श्री नारायणा ‘ विद्यालय कन्हान)यांनी सर्वाधिक ९२%टक्के नबंर घेऊन तालुकात प्रथम आली तर दुसरे क्रमाका वर निलोफर खान (श्री नारायणा विद्यालय कन्हान)यानी ९१%क्के घेऊन दुसरी आली
*कला शाखेत* तालुकात प्रथम कुमारी पायल भगवान बावननुळे (लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय पारशिवनी)नी ८१.३८%टक्के गुण घेऊन कला शाखेत प्रथम तर द्वितिय नंबर बर ८१.०७%टक्के गुण घेऊनअभिजित फुलचंद तुपट (लाल बहादुर महाविद्यालय बाबुलवाडा, पारशिवनी)७१.८%टक्के गुण घेऊन शाकेचा नाव रोशन केला
*वाणिज्य शाखा* : – १) हरिहर जुनियर कॉलेज पारशिवनी ६७ पैकी६४ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९५.५२% २) भारतरत्न इंदिरा गांधी कनिष्ट महाविद्यालय कन्हान १२९ पैकी १२१ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९४.५३% ३) लाल बहादुर शास्त्री कनिष्ट महाविद्यालय बाब्रुवाडा पारशिवनी ५३ पैकी ५३ विद्या र्थी उत्तीर्ण १००% ४) केसरीमल पालीवा ल कनिष्ट महाविद्यालय पारशिवनी ४३ पैकी ४३ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००% ५) श्री नारायणा विद्यालय कन्हान ६५ पैकी ६५ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००%,६) मारोतराव पानतावने महाविद्यालय कन्हान०३ पैकी ०२ विद्यार्थी उत्तीर्ण ६६.६६ % ७) तथाग त कनिष्ट महाविद्यालय करंभाड १७ पै की १६ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९४.११%, ८) नुतन सरस्वती कनिष्ट महाविद्यालय टेका डी ४२ पैकी २९ विद्यार्थी उत्तीर्ण ६९.०४ %, *कला शाखा* :- हरिहर जुनियर कॉले ज पारशिवनी ६४पैकी ६२विद्यार्थी उत्ती र्ण ९६.८७% २) भारतरत्न इंदिरा गांधी कनिष्ट महाविद्यालय कन्हान १२५ पैकी ८९ विद्यार्थी उत्तीर्ण ७१.२०% ३) केसरी मल पालीवाल कनिष्ट महाविद्यालय पार शिवनी ४१ पैकी ३८ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९२ .६८% ४) राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय नवेगा व खैरी ३६ पैकी २९ विद्यार्थी उत्तीर्ण ८० .५५% ५)साईबाबा आश्रमशाळा एण्ड जुनियर कॉलेज टेकाडी ३२ पैकी १८ विद्यार्थी उत्तीर्ण ५६.२५ %, ६) मारोतरा व पानतावने महाविद्यालय कन्हान ०५ पैकी ०३ विद्यार्थी उत्तीर्ण ६० % ७) तथा गत कनिष्ट महाविद्यालय करंभाड ३२ पै की २३ विद्यार्थी उत्तीर्ण ७१.८७%, निकाल लागला.